Om montessoripedagogiken

Inom Montessoripedagogiken utgår man från att barnet har en inre drivkraft att utvecklas och behärska livet och en lust och iver att lära sig mer. Pedagogiken ger barnet en möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter.

Vem var Maria Montessori?
Montessoripedagogiken har sitt namn efter Italiens första kvinnliga läkare, Maria Montessori (1870-1952). Hennes pedagogik har spridit sig över hela världen och hennes tankar och funderingar finns i dag med i den svenska läroplanen. Vad Maria Montessori upptäckte var att barn som fick utvecklas i sin egen takt och använda material som passade deras ålder och intresse blev glada, harmoniska och trygga. Hon tog fram material som stimulerade barnen och gav dem frihet att använda det i sin takt och efter sina egna förutsättningar. Hon observerade barnen och såg att de strävade efter självständighet.

Sensitiva perioder
Barnet har vissa perioder då de är extremt känsliga, intresserade och mottagliga för vissa saker. Som till exempel:

Parlan_LITEN_Sand• Språk 0-6 år
• Ordning 1-3 år
• Små föremål 1-2 år
• Sociala relationer 2½-5 år
• Rörelse 1-4 år
• Förfina sina sinnen 0-5 år

Dessa perioder måste användas på bästa sätt för att barnen ska utvecklas så långt som möjligt. En Montessoripedagog är väl utbildad för att hitta dessa perioder hos varje enskilt barn och vet vilka material som ska presenteras för att tillfredsställa barnets behov.

Montessorimaterial
Montessorimaterialet delas upp i fem olika områden:

1. Praktiska livet: Övningar som finns i det vardagliga livet, som på- och avklädning, sopa golvet, putsa skor och rörelser. I dessa övningar tränar man koordinationen mellan öga och hand, seder och bruk och artighet och harmoni.
2. Sensoriska material: Material som övar och utvecklar våra olika sinnen.
3. Språk: Övningar som stimulerar barnets egna språkutveckling och berikar barnets ordförråd och förståelse på ett tidigt stadium.
4. Matematik: Ett sinnrikt utvecklat material som följer barnets mognad och intresse. Från konkret till mindre konkret utvecklar det barnets abstrakta förståelse.
5. Kultur: Här ges barnet en introduktion till exempelvis vetenskap, geografi och konst i såväl vår närmiljö som vår omvärld.

Pedagogens roll
En Montessoripedagogs uppgift är att iaktta, inspirera och att hjälpa barnet i dess utveckling. Barnens egna intressen och nyfikenhet uppmuntras. Pedagogen ser till att barnens miljö är hel, ren och attraktiv och hjälper barnet att avgöra vilket material som ska presenteras för dem, baserat på barnets utveckling och intresse.

Mer information om montessoripedagogiken finns till exempel på Svenska Montessoriförbundets hemsida www.montessoriforbundet.se