Vad är en montessorimiljö?

Tanken med en montessorimiljö är att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas

Lite information om tanken med Montessorimiljön

Montessorimiljön är uppbyggd med låga bord, stolar och hyllor för att kunna ge barnen möjligheten att:

  • utvecklar sin identitet och känna trygghet i den

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Av varje material finns det endast ett exemplar i montessorimiljön för att barnen ska kunna utveckla sin vilja och känna sig trygga i sina val. Materialet står också alltid på samma plats för att barnet ska kunna känna trygghet och på så vis kunna skapa sig en ordning och öka sitt ordförråd. Genom att materialet alltid står i höjd med barnen så att de själv kan ta för sig väcks nyfikenheten och lusten av att använda materialet. När barnet har fått en presentation av materialet kan barnet alltid ta för sig av de olika övningarna för att träna sin självständighet.

Barnen kan välja om de vill samarbeta kring ett material eller om de vill arbeta självständigt och på så vis träna att fungera i grupp eller fungera enskilt.

Hela montessorimiljön genomsyras utav att alla har ett gemensamt ansvar för allt material. Det är barnens uppgift att återställa materialet som de har använt i sitt ursprungsskick för att nästa barn ska kunna använda det och finna det inspirerande. Det blir således automatiskt en social fostran, där varje barn lär sig att vänta på sin tur.

Montessorimiljön är aldrig statisk utan övningarna byts ut och anpassas efter tema och intresse hos barnen för att alltid väcka nyfikenhet och lust.

För att barnen ska kunna utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande så kan barnen i montessorimiljön välja om de vill jobba med material vid bord eller på golvet på en matta, på så vis får barnen möjlighet att kunna använda den stora rörelsen när barnet bär på mattan, rulla ut mattan och rullar ihop den och möjlighet till den lilla rörelsen när barnet ska manipulera allt material med sina händer. Maria Montessori kallade handen för ”intelligensens instrument”.

I miljön får barnet presentationer av oss pedagoger som visar syftet med varje material, för att barnet sedan självständigt kan utforska övningen. Därigenom kan barnet utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker att förstå andras perspektiv

Montessorimiljön är aldrig statisk utan övningarna byts ut och anpassas efter tema och intresse hos barnen för att alltid väcka nyfikenhet och lust.